Sobota 1. dubna 2023, svátek má Hugo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 1. dubna 2023 Hugo

O kompenzačním bonusu, aneb proč se nebát požádat o 500,- Kč za den

21. 05. 2020 13:56:23
Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus? Proč se nebát o něj požádat? Dozvíte se v článku, a to včetně názorných příkladů.

Ode dne 12. 3. 2020 přijímá Česká republika řadu omezení, kterými reaguje na epidemii COVID-19. Cílem těchto opatření je snížit šíření viru COVID-19 a chránit tak zdraví lidí. Tato opatření spočívají v omezení řady činností.

Některá z těchto opatření spočívají v zákazech a omezeních podnikatelů, kterým je přikázáno uzavřít či omezit své provozovny, případně je mít otevřené pouze při dodržení určitých pravidel. Důsledkem toho je omezení činnosti řady podnikatelů.

Na tuto skutečnost Česká republika, podobně jako řada dalších států, zareagovala podporou adresovanou všem, kteří byli tímto dotčeni, a to i podporou ve formě kompenzačního bonusu.

Podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu

Podmínky výplaty kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) upravuje zákon č. 159/2000 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, v účinném znění (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-159). Zákon byl přijat dne 9. 4. 2020 a byl potom změněn zákonem č. 234/2020 Sb. ze dne 5. 5. 2020. Ta změna se týkala především lehké úpravy okruhu osob, které mohou o kompenzační bonus požádat, a hlavně rozšíření období, za které je možné o kompenzační bonus žádat; v současnosti jsou to 3 kompenzační období, a to ode dne 12. 3. 2020 do dne 30. 4. 2020, ode dne 1. 5. 2020 do dne 8. 6. 2020 a třetí období může potom stanovit vláda.

Nárok na kompenzační bonus mají pouze určité kategorie osob. Zjednodušeně řečeno jsou to OSVČ, kteří nejsou ve větším rozsahu (například zaměstnání na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti s příjmem více než 3.000,- Kč měsíčně) současně zaměstnáni. Tato podmínka je v zákoně o kompenzačním bonusu jasně vymezená a nepřináší nejasnosti.

Pokud je OSVČ adresátem kompenzačního bonusu, musí splnit ještě druhou podmínku. A to tu, že v měsíci, za který se kompenzační bonus získává, alespoň jeden den svou činnost nemohl zcela či zčásti vykonávat v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření přijatých státem. Takovým důvodem je dle zákona o kompenzačním bonusu samozřejmě nejen uzavření provozovny, ale také jen omezení jejího provozu a dále i omezení poptávky po službách či zboží poskytované OSVČ. Právě tyto důvody umožní podat oprávněně žádost o kompenzační bonus pro velkou část OSVČ.

Nárok na kompenzační bonus tedy nemá pouze OSVČ, který úplně zavřel svou provozovnu (typicky provozovatel restaurace či kavárny, kadeřnictví, kosmetických či masérských služeb a podobně). Ale i každý OSVČ, který byl omezen ve své činnosti tím, že klesla poptávka po jeho službách či výrobcích či musel omezit svou provozovnu. Omezení činnosti musí ale spočívat v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku opatření České republiky přijatých v boji proti šíření COVID-19. Nemůže to tedy být pokles v důsledku nastávající ekonomické krize.

Zákon tedy toto omezení činnosti specifikuje velmi obecně a je potom nutné, aby bylo v konkrétních situacích posouzeno, zda k takovému omezení skutečně došlo.

Dle mého právního názoru bude omezení činnosti z důvodu omezení poptávky po službách či výrobcích či z důvodu omezení provozovny naplněno u většiny OSVČ. Omezení činnosti se tak bude týkat v podstatě každého, kdo se při své činnosti musí stýkat s lidmi či kdo musí chodit na úřady či do jiných provozoven, které byly zavřeny. Nárok na kompenzační bonus tak budou mít nepochybně nejen kadeřníci, maséři, kosmetičky, provozovatelé restaurací, kaváren či jiných občerstvení (a to nejen ti, kteří své provozovny úplně zavřeli), ale i řemeslníci (truhláři, klempíři, malíři, zedníci, elektrikáři, podlaháři, topenáři a podobně), opraváři, prodejci, průvodci, fotografové, uklízečky, různí zprostředkovatelé, tlumočníci, taxikáři, herci, zpěváci a podobně. Tedy v podstatě všichni ti, kdo své služby nemohou poskytovat tak, jak to dělali předtím. Není přitom nutné, aby svou činnost úplně ukončili. Stačí, aby ji omezili.

Nárok na kompenzační bonus nebudou mít pak ti, kteří svou práci vykonávají výlučně bez nutnosti kontaktu s lidmi (například vývojář software či spisovatel, kteří by stejně svou práci vykonávali z domu a stejně by za celou dobu krizových opatření nechodili za lidmi), nebo ti, kteří na současné situaci naopak vydělávají (typicky prodejci a výrobci dezinfekcí, roušek a různých ochranných obalů a případně i provozovatelé e-shopů, kterým se poptávka po jejich výrobcích nesnížila).

Pro nárok na kompenzační bonus stačí, že toto omezení trvá alespoň v jednom dni měsíce, za který náleží kompenzační bonus.

Pro nárok na kompenzační bonus není rozhodné, zda je OSVČ českým občanem či cizincem.

Za příklad si můžeme vzít kadeřnici, která v měsíci březnu a dubnu měla svou provozovnu úplně zavřenou a v polovině května provozovnu otevírá, ale ve své činnosti je omezena například tím, že musí dodržovat bezpečnostní opatření, která jí brání obsloužit více zákazníků než dříve. Takové kadeřnici vzniká nárok na kompenzační bonus za celý březen i duben, kdy měla zavřeno (tedy 50 dnů po 500,- Kč, celkem tedy 25.000,- Kč). Dále i za celý květen, byť měla již od poloviny května otevřeno, ale s ohledem na bezpečnostní opatření došlo k omezení provozu (tedy 31 dnů po 500,- Kč, celkem tedy 15.500,- Kč). A pokud bude omezení trvat byť třeba jediný den v červnu, získá nárok na kompenzační bonus za celý červen (tedy 8 dnů (2. kompenzační období totiž končí dne 8. 6. 2020) po 500,- Kč, celkem tedy 4.000,- Kč). Celkem tedy taková kadeřnice získá kompenzační bonus v plné výši 44.500,- Kč, přestože neměla celou dobu zavřeno. A podobně na tom bude například řemeslník, který sice svou činnost nezastavil, ale protože se lidé báli zvát si ho k sobě domů, klesla poptávka po jeho službách. I on získá nárok na celou částku 44.500,- Kč, a to i kdyby třeba již od 2. 6. 2020 jeho podnikání bylo na stejné úrovni jako před dobou COVID-19.

Jak a kdy se o kompenzační bonus žádá

O kompenzační bonus se žádá jednoduše prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách finanční správy (https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus). Samotné vyplnění žádosti je jednoduché, stačí vyplnit základní údaje o osobě OSVČ a o bankovním spojení a uvést, za které dny je částka 500,- Kč požadována. Součástí žádosti je čestné prohlášení, kterým OSVČ potvrdí, že je ve své činnosti omezen. Výsledkem je žádost na jedné stránce, kterou stačí podepsat, a naskenovanou či vyfocenou odeslat na e-mailovou adresu příslušného finančního úřadu (jeho adresa bude uvedena přímo na výsledné žádosti).

Kompenzační bonus je ve výši 500,- Kč denně. Přitom omezení činnosti OSVČ byť jen jediný den v každém z příslušných měsíců (březen, duben, květen či červen) zakládá nárok na kompenzační bonus za každý den daného měsíce.

Žádost je třeba podat vždy do 60 dnů od skončení kompenzačního období, tedy do dne 29. 6. 2020 za první kompenzační období a do dne 7. 8. 2020 za druhé kompenzační období. Doporučuji podávat žádost až po skončení kompenzačního bonusu, protože teprve tehdy lze zpětně prohlašovat, že omezení činnosti trvalo.

Co by se mohlo stát, kdyby bylo zjištěno, že nárok na kompenzační bonus nebyl

Tím, že proces žádání o kompenzační bonus je nastaven tak, že OSVČ vyplní několik údajů a prohlásí, že podmínky nároku na kompenzační bonus splňuje, nikdo nyní nezkoumá oprávněnost žádosti. Finanční správa samozřejmě může v budoucnu prověřovat, zda bylo čerpání kompenzačního bonusu v pořádku, či nikoliv.

Posouzení splnění první podmínky, tedy že jde skutečně o OSVČ, jak je uvedeno výše, nebude činit problém. Tam podmínka buď splněna je, či není.

Posouzení druhé podmínky, tedy že je OSVČ skutečně omezen ve své činnosti, bude vždy podmínkou, kde bude možná diskuze, protože pojem omezení činnosti může být vykládán různě. Mám za to, že každý, kdo prokáže, že nemohl vykonávat svou činnost jako dříve, například proto, že se nemohl setkávat s lidmi, nemohl chodit na úřady, musel zavřít či omezit svou provozovnu, poptávka po jeho službách či výrobcích poklesla, bude při případném prověřování úspěšný. Těžko ale budou nárok na kompenzační bonus prokazovat ti, kteří vykazovali v předchozím roce například ztrátu či nulový příjem.

Pokud by se ukázalo, že nárok na kompenzační bonus ve skutečnosti nevznikl, vznikne povinnost kompenzační bonus vrátit, a to spolu s úrokem z prodlení ve výši minimálně 14 % ročně (uvažuje se však o jeho snížení na 6 % ročně). Trestně-právní důsledky by neoprávněné čerpání kompenzačního bonusu mohlo mít pouze, pokud by výše bonusu překročila částku 50.000,- Kč a byl by prokázán úmysl OSVČ získat neoprávněně kompenzační bonus; nemyslím si, že by se toto v praxi stávalo.

Kompenzační bonus pro společnosti s ručením omezeným

V současnosti je schvalován zákon, kterým bude podpora ve formě kompenzačního bonusu rozšířena i na malé společnosti s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, případně i s více společníky, pokud jsou členy jedné rodiny (manželé, děti a rodiče a podobně). Na rozdíl od kompenzačního bonusu pro OSVČ, kde podmínkou není žádná částka obratu či zisku, bude u kompenzačního bonusu pro takovéto malé společnosti určitá výše obratu za předchozí rok (uvažuje se o částce 180.000,- Kč za rok). Stejně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ bude i zde podmínkou prohlášení, že došlo k omezení činnosti v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření přijatých státem. Tento návrh zákona již byl schválen Poslaneckou sněmovnou, ale Senát návrh ještě pozměnil, proto se jeho schvalování pozdrželo. Předpokládá se však, že na konci května by měl být skutečně schválen.

Závěr

Mám za to, že většina OSVČ bude schopna prokázat, že u jejich činnosti skutečně došlo k omezení. Ideálně tím, že doloží, že se u ní v současném období zmenšily příjmy (například oproti stejnému období minulého roku), a současně, že doloží, že charakter jejich podnikání skutečně vyžaduje aktivitu, která nemohla být realizována (například schůzky a jednání s lidmi, návštěvy úřadů, omezení provozu kanceláře). Současně si nemyslím, že by v budoucnu docházelo k nějakému zásadnějšímu prověřování oprávněnosti čerpání kompenzačního bonusu.

Podle mého názoru tedy není důvod se bát o kompenzační bonus požádat. Vetšina OSVČ je v současné situaci skutečně ve své činnosti omezena a bude tak mít dost argumentů, kterými nárok na kompenzační bonus odůvodní.

Autor: Hugo Körbl | čtvrtek 21.5.2020 13:56 | karma článku: 19.54 | přečteno: 1940x

Další články blogera

Hugo Körbl

Zamrznutí převodu vozidla v registru silničních vozidel

Jak řešit situaci se zamrzlým převodem vlastnického práva k vozidlu? Ústavní soud dal návod na řešení.

3.4.2022 v 11:49 | Karma článku: 3.91 | Přečteno: 118 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Martin Tuma

Poštaholici

Stát se rozhodl zrušit nějaké pobočky České pošty. Osobně se Poště vyhýbám jako pověstný čert kříži, proto jenom těžko chápu ty odnikud se vynořivší zástupy poštaholiků, kteří na tím roní krokodýlí slzy

31.3.2023 v 22:14 | Karma článku: 15.44 | Přečteno: 413 | Diskuse

Jan Ziegler

Polská firma chystá útok na české železnice

Pro někoho to může být překvapivé, když polský stavební obr Budimex, jak uvedl web zdopravy.cz, se chce ucházet o zakázky v České republice. Polsko holt udělalo velký krok dopředu.

30.3.2023 v 12:54 | Karma článku: 18.32 | Přečteno: 479 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Úřady nechápou podstatu problémů bank

Svět se z paniky kolem bank, která cloumala Spojenými státy americkými i Evropou, otřepal prozatím docela rychle, takže například akcie už zase rostou. Všechno se tedy zdá být na nejlepší cestě k normalizaci situace.

29.3.2023 v 8:12 | Karma článku: 43.82 | Přečteno: 10082 | Diskuse

David Kunc

Souhrn ekonomických událostí z 13. týdne

Americká centrální banka na rozdíl od té evropské zpomaluje při zvedání úrokových sazeb. Je opravud evropský bankovní trh odolnější než ten americký?

27.3.2023 v 23:27 | Karma článku: 6.58 | Přečteno: 99 | Diskuse

Ladislav Dvořák

Boj o důchody – prohra pro všechny

Vláda se rozhodla dosáhnout nápravy státních financí prostřednictvím změny zákonné valorizace důchodů, a tím snížení životní úrovně důchodců. Důchodci prý stejně volí populisty, takže žádná škoda. Alespoň tak to ve zkratce vypadá.

24.3.2023 v 8:16 | Karma článku: 42.22 | Přečteno: 4412 | Diskuse
Počet článků 4 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 708

Jsem advokát a specializuji se na obchodní, občanské, pracovní, stavební a cizinecké právo. Jsem autorem projektu www.pracovnispory.cz a www.visaonline.cz. Při výkonu advokacie využívám své zkušenosti s provozováním dvou e-shopů, jakož i zkušenosti z předchozího studia na ČVUT, fakulta stavební.

Jsem rovněž autorem komentáře k zákonu o státním občanství - https://www.beck.cz/zakon-o-statnim-obcanstvi-komentar

Rozjívené fracky tu nechceme. Kde končí svoboda dětí ve veřejných prostorách?

Vlnu vášní vyvolalo vyjádření pražského bistra, které na sociálních sítích publikovalo pravidla, jak se mají chovat...

PŘEHLEDNĚ: Pošta zveřejnila, které pobočky od léta zruší

Česká pošta zveřejnila seznam poboček, které v rámci úspor uzavře. Nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji a v Praze....

Horníci leželi na pokojích na břichu. Skrývali erekci. A zrodila se viagra

Modrá pilulka slaví pětadvacet let. Spustila svého druhu kulturní i farmaceutickou revoluci, preformátovala vnímání...

ČNB se propadla do obří ztráty 412 miliard, za rok je jedenáctinásobná

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala rekordní ztrátu 411,9 miliardy korun. V roce 2021 měla ztrátu 37,7 miliardy...

Paltrowová si po srážce na lyžích myslela, že jde o sexuální útok

Herečka Gwyneth Paltrowová (50) v pátek opět vypovídala před soudem v případu údajného neposkytnutí první pomoci...